شرکت بازرگانی برق و صنعت مغان(مشهد)

آدرس : مشهد، میدان گنبد سبز، پلاک 1006

تلفن :  05138518117

فاکس :  05138545049

کد پستی : 9135983151

وب سایت : www.moghantrade.com 

 ایمیل :  info@moghantrade.com