برق و صنعت شایان ( بندر عباس)

آدرس : بندرعباس، مابین چهارراه بلوکی و سازمان 

تلفن :  07632240812 - 07632244798 - 07632252897 

ایمیل  : i_e.shayan@yahoo.com