بازرگانی معادنی ( تبریز)

آدرس: تبریز، خ فردوسی، جنب پارکینگ فردوسی، پ 225

تلفن : 9-04135550008

شعبه 1 :

آدرس: تبریز،بلوار 22 بهمن، جنب ساختمان مرکزی مترو، مجتمع تجاری ولیعصر

تلفن: 04133302527

        04133302855