بازرگانی برق صفار ( ارومیه )

آدرس: ارومیه- خیابان سرداران - برق صفار

تلفن:2239317-044

فکس:2228331-044

وب سایت :  http://www.electrosaffar.ir